14.7.12

Enredados nas reformas. Notas rápidas

O Goberno do Partido Popular ven de aprobar un novo paquete de reformas económicas e sociolaborais moi notabeis, que se engaden ás xa dictadas en febreiro xunto con outras de menor calado. Á marxe das de Seguridade Social, e con efectos desde o 15 de xullo de 2012, vexamos as modificacións no eido laboral.

En materia de emprego

Establécese como infracción leve o feito de non selar en data a tarxeta de demanda de emprego, salvo causa xustificada. Como toda infracción, conleva unha sanción que na súa gradación mínima é de 60 euros e na máxima de 625€. Así di o texto: [Se considerará infracción leve] Non comparecer, previo requirimento, ante os servizos públicos de emprego ou as axencias de colocación […], ou non renovar a demanda de emprego na forma e datas que se determinen no documento de renovación da demanda, salvo causa xustificada.

Extraído do blogue: Traballo Digno, pódese ler íntegro neste enlace