border="0"

28.7.13

Crónica do acto do 23 de xullo de entrega colectiva: "Esixindo dereitos, non caridade"


Preto de cincuenta persoas acudiron hoxe, chamados pola ODS-Coia e pola parroquia do Cristo da Victoria, ao concello para facer entrega no rexistro de dous escritos: un para Isaura Abelairas, concelleira de Benestar social e outro para Abel Caballero, alcalde de Vigo.
Coa entrega colectiva e publica destas follas querán denunciar que as Axudas de Emerxencia Social xestionadas pola concellería de Benestar son: insuficientes, opacas na súa tramitación e deficitarias no procedemento. E todo isto cando estamos nunha situación de emerxencia social marcada pola falta de recursos, o desemprego, a perda de poder adquisitivo... Por estas razóns,  participamos neste acto no que esixiamos dereitos e non caridade.
Comezaron coa lectura dun manifesto na praza do Rei para logo entrar xuntas na lonxa do concello. Alí dúas compañeiras entregaron no rexistro o escrito dirixido á concelleira e ao alcalde.
Feita a entrega tentaron subir en grupo ás dependencias de Benestar Social, malia a petición a policía só deixou subir a tres representantes que lle deron o escrito á concelleira e ao xefe de servizo da área de benestar. Este último sinalou que ata setembro non poderían solucionar os déficits no procedemento das axudas, por non teren diñeiro para facer as modificacións necesarias no sistema informático no que as xestionan.
Tentaron facerlle entrega persoal do escrito ao alcalde pero indicáronlles que non era posible, ante isto deixaron a copia á súa secretaria.
"Con esta mobilización e ante a falta de respostas esiximos dereitos, non pedimos axudas! E unha Renda Básica que nos permita vivir con dignidade.Achegamos os textos que entregaron no rexistro do concello de Vigo, un á concelleira e outro ao alcalde:
Á CONCELLEIRA DE BENESTAR, IGUALDADE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA - Isaura Abelairas Rodríguez
A OFICINA DE DEREITOS SOCIAIS DE COIA e a PARROQUIA CRISTO DA VICTORIA, dirixímoslle este escrito con fin de manifestar a nosa decepción e indignación coa actitude que está a amosar o Departamento de Benestar Social no tema das axudas de emerxencia social do Concello de Vigo.
Como vostede pode recordar, o pasado día 5 de Xuño representantes da Parroquia Cristo da Victoria e da ODS-Coia mantivemos unha reunión con vostede e co Xefe de Servizo, Jesús Torrón, na que trasladamos, entre outras, as seguintes preocupacións e reivindicacións:
1º. Opacidade na tramitación das Subvencións Directas Individuais de Emerxencia Social, concretada na desinformación ás persoas interesadas dos prazos, tramitación, e motivos de denegación das axudas.
2º. Inobservancia do procedemento legalmente esixible na tramitación destas axudas: imposibilidade de solicitude por escrito, falla de constancia documental da presentación de documentos, inexistencia de resolución escrita e motivada.
3º. Insuficiencia dos recursos económicos destinados polo Concello a paliar a grave situación de carencia da veciñanza, e a ausencia de políticas efectivas de loita contra o crecente empobrecemento das viguesas e vigueses.
Nese encontro, e despois de expoñer e intercambiar os distintos pareceres sobre este tema, vostede persoalmente, xunto con Jesús Torrón, comprometéronse ambos, expresa e particularmente, a que, se non había obxección por parte dos servizos xurídicos, nun prazo non superior a 15 días, dende as UTS darían entrada por escrito, mediante copia selada, ás solicitudes de axudas que se presentaran, así como que se resolverían os expedientes de forma escrita e motivada, por medio da notificación da resolución denegatoria das axudas solicitadas.
O caso é que, transcorrido máis dun mes dende a asunción dese compromiso, a situación segue a ser a mesma, sen que por parte da Concellería que vostede dirixe se fixese a máis mínima xestión para cumprir cos mínimos requisitos legais e procedimentais expostos.
O incumprimento dos compromisos adquiridos e a falla de resposta pola súa parte evidencian un comportamento inadmisible para unha representante da cidadanía que ten baixo o seu cargo precisamente o “benestar” das veciñas e veciños.
Por todo isto, por medio do presente escrito imos insistir nas nosas demandas e a SOLICITAR:
1º. Que se respecte o procedemento administrativo legal e regulamentariamente establecido na tramitación e concesión das Subvencións Directas Individuais de Emerxencia social do Concello de Vigo. (Lei 9/2007 de 134 de Xuño, de Subvencións de Galicia, Lei 30/1992, de 26 de Novembro das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común, Lei 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e Real Decreto Lexilativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TR da Lei das Facendas Locais).
2º. Que, en consecuencia, tendo en conta a especialidade deste tipo de axudas económicas, e co fin de garantir a celeridade na súa concesión:
-. Se garanta ós solicitantes a posibilidade de presentar por escrito as solicitudes, mediante formulario normalizado, e conservando os interesados unha copia selada.
-. Se posibilite a constancia por escrito para os interesados da presentación de documentación no correspondente expediente, sexa cal sexa a fase da tramitación do mesmo.
-. Se notifique a resolución motivada pola que se concedan ou deneguen as axudas, con constanza da data de resolución e notificación.
3º. Se amplíen as partidas orzamentarias destinadas ás axudas económicas, e se desenvolvan políticas sociais de asistencia e apoio integrais.
E todo isto, da forma máis inmediata posible.
En caso de que esta Concelleira insista no seu irregular proceder, non dubidaremos en acudir á vía xudicial en demanda do cumprimento da legalidade vixente, co fin de acadar o necesario amparo e xustiza para a veciñanza máis empobrecida da nosa cidade.
Vigo, 23 de xullo de 2013
Emilio Suárez Corujo e Diego Lores Correa
En representación da Parroquia Cristo da Victoria e a ODS-Coia
---
ALCALDE DO CONCELLO DE VIGO - Abel Caballero Losada
A OFICINA DE DEREITOS SOCIAIS DE COIA e a PARROQUIA CRISTO DA VICTORIA, dirixímoslle este escrito a vostede, na súa condición de máximo responsable desta Institución Municipal, e como superior xerárquico directo da Concelleira de Benestar Social, con fin de manifestar a nosa decepción e indignación coa actitude que está a amosar este Concello, e máis concretamente o Departamento de Benestar Social, no tema das axudas de emerxencia social do Concello de Vigo.
O Concello de Vigo, como administración local, ten competencia directa e obrigada en materia de asistencia e servicios sociais, e sobre vostede, como Alcalde, recae a responsabilidade última sobre as políticas e plans que nesa materia se desenvolvan. É por isto polo que desexamos expoñerlle, persoal e directamente, o malestar que a cidadanía sinte ante as políticas sociais deste Concello e a actuación dos responsables dos servicios sociais.
O feito é que o pasado día 5 de Xuño representantes da Parroquia Cristo da Victoria e da ODS-Coia mantivemos unha reunión coa Concelleira de Benestar Social, Isaura Abelerias, e co Xefe de Servizo, Jesús Torrón, na que trasladamos, entre outras, as seguintes preocupacións e reivindicacións:
1º. Opacidade na tramitación das Subvencións Directas Individuais de Emerxencia Social, concretada na desinformación ás persoas interesadas dos prazos, tramitación, e motivos de denegación das axudas.
2º. Inobservancia do procedemento legalmente esixible na tramitación destas axudas: imposibilidade de solicitude por escrito, falla de constancia documental da presentación de documentos, inexistencia de resolución escrita e motivada.
3º. Insuficiencia dos recursos económicos destinados polo Concello a paliar a grave situación de carencia da veciñanza, e a ausencia de políticas efectivas de loita contra o crecente empobrecemento das viguesas e vigueses.
A pesares de que vostede mantén publicamente que a cidade de Vigo é a que máis recursos destina para estes fins, o certo é que as axudas seguen a ser insuficientes, parciais e demasiado restrictivas.
Nese encontro, e despois de expoñer e intercambiar os distintos pareceres sobre este tema, a Concelleira persoalmente, xunto con Jesús Torrón, comprometéronse ambos, expresa e particularmente, a que, se non había obxección por parte dos servizos xurídicos, nun prazo non superior a 15 días, dende as UTS darían entrada por escrito, mediante copia selada, ás solicitudes de axudas que se presentaran, así como que se resolverían os expedientes de forma escrita e motivada, por medio da notificación da resolución denegatoria das axudas solicitadas.
O caso é que, transcorrido máis dun mes dende a asunción dese compromiso, a situación segue a ser a mesma, sen que por parte da Concellería da que vostede é último responsable se fixese a máis mínima xestión para cumprir cos mínimos requisitos legais e procedimentais expostos.
O incumprimento dos compromisos adquiridos e a falla de resposta evidencian un comportamento inadmisible para unha representante da cidadanía que ten baixo o seu cargo precisamente o “benestar” das veciñas e veciños. E, sobre todo e unha vez máis, o silencio do Concello neste asunto ven a poñer de manifesto que, a pesares da publicidade demagóxica e das vanaglorias persoais, segue sen abordarse con efectividade, firmeza e responsabilidade o grave problema de empobrecemento das veciñas e veciños da nosa cidade.
Por todo isto, por medio do presente escrito imos insistir nas nosas demandas e a SOLICITAR:
1º. Que se respecte o procedemento administrativo legal e regulamentariamente establecido na tramitación e concesión das Subvencións Directas Individuais de Emerxencia social do Concello de Vigo.
(Lei 9/2007 de 134 de Xuño, de Subvencións de Galicia, Lei 30/1992, de 26 de Novembro das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común, Lei 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e Real Decreto Lexilativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TR da Lei das Facendas Locais).

2º. Que, en consecuencia, tendo en conta a especialidade deste tipo de axudas económicas, e co fin de garantir a celeridade na súa concesión:
-. Se garanta ós solicitantes a posibilidade de presentar por escrito as solicitudes, mediante formulario normalizado, e conservando os interesados unha copia selada.
-. Se posibilite a constancia por escrito para os interesados da presentación de documentación no correspondente expediente, sexa cal sexa a fase da tramitación do mesmo.
-. Se notifique a resolución motivada pola que se concedan ou deneguen as axudas, con constanza da data de resolución e notificación.
3º. Se amplíen as partidas orzamentarias destinadas ás axudas económicas, e se desenvolvan políticas sociais de asistencia e apoio integrais.
E todo isto, da forma máis inmediata posible.
En caso de que este Concello insista no seu irregular proceder, non dubidaremos en acudir á vía xudicial en demanda do cumprimento da legalidade vixente, co fin de acadar o necesario amparo e xustiza para a veciñanza máis empobrecida da nosa cidade.
Vigo, 23 de xullo de 2013
Emilio Suárez Corujo e Diego Lores Correa
En representación da Parroquia Cristo da Victoria e a ODS-Coia

23.7.13

Agresións e detencións a compañeiras no escrache feminista no Ministerio de Sanidade

A policía carga en Madrid tras o escrache feminista fronte ao Ministerio de Sanidade, no cal participaban as compañeiras da Marcha dos 30 anos de baladre, e detén alo menos a un compañeiro de Málaga e agrede a varias persoas, entre elas a unha do noso colectivo á que lle abriron unha brecha na cabeza e tivo que ser hospitalizada, todo o noso apoio desde aquí ás compas,  non podemos aceptar que a violencia e a represión policial nos calen.

(se as protestas son pacíficas ou non pouco importa, cando a policía fai a súa aparición a violencia está presente sexa en forma de ameaza ou con toda a forza da que dispoñan).

Se tocan a unha nos tocan a todas!!Vídeo da detención:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0xecAdP2rz8

Nota de baladre:
"Detenida una compañera de Baladre hoy en Madrid y una hospitalizada:

En la manifestación celebrada hoy  en Madrid convocada por colectivos feministas frente al Ministerio de Sanidad en protesta contra la nueva ley de reproducción asistida del gobierno del PP, hemos vuelto a sufrir en carne propia la violencia de las fuerzas de represión de la Policía Nacional, con la detención y fuerte agresión a un compañero de Baladre (Cristian S.T.) y varias compañeras más fuertemente golpeadas, en uno de los casos en el Hospital mientras se manifestaban. Exigimos la dimisión de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por las reiteradas actuaciones violentas de los cuerpos policiales ante nuestras pacíficas manifestaciones.
No podemos seguir consintiendo que nuestros derechos se vean recortados mientras nos reprimen sin ninguna consecuencia. Agradecemos las muchas muestras de solidaridad y apoyo de todas las organizaciones sociales y sindicales de todo el Estado ante las lamentables y violentas agresiones sufridas por nuestras compañeras. Recordamos que llegamos hoy a Madrid dentro de la marcha que venimos celebrando a consecuencia de los treinta años de luchas y resistencias de la Coordinación Baladre que se está desarrollando desde Oporto a Cuenca, y que esta mañana llegaba a Madrid con una concentración frente al Ministerio de Justicia. Sabemos que nada es casual y que la única manera que conocen para callar nuestras voces es la represión. Pero no van a conseguir callarnos ni amedrentarnos, no vamos a consentir que ninguna agresión se quede sin respuesta. Si nos tocan a una, nos tocan a TODAS."
Comunicado de baladre trala liberación do detido:

"PUESTO EN LIBERTAD EL COMPAÑERO CRISTIAN Y DADO DE ALTA EL COMPAÑERO QUE ESTABA HOSPITALIZADO, TRAS LA BRUTAL INTERVENCIÓN POLICIAL DE AYER EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MADRID
Esta madrugada fue puesto en libertad el compañero Cristian de la coordinación Baladre (coordinación contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión), detenido ayer, y trasladado a la comisaría de Moratalaz durante la manifestación contra la reforma de la ley de reproducción asistida, celebrada frente al Ministerio de Sanidad y Política Social en Madrid.
Se le acusa de resistencia a la autoridad y desorden público, aunque no se descarta que se le puedan imputar nuevos cargos por agresión a la autoridad, algo que excede a toda lógica teniendo en cuenta que se encontraba observando la actuación policial desde la acera, y tras intentar dialogar con un agente, fue detenido y trasladado por la fuerza y de manera violenta a los vehículos policiales.
Tras más de 13 horas de retención e interrogatorios en la propia comisaría, fue puesto en libertad sobre las tres de la madrugada de hoy, y ha sido necesario su traslado al Hospital Universitario de Getafe, ya que la agresión sufrida durante su detención le había dejado varias contusiones y traumatismos y no había recibido aún atención médica. Tras varias horas de hospitalización ha sido dado de alta. El informe clínico recoge contusiones provocadas por las porras en el muslo derecho, brazo izquierdo, y otras partes del cuerpo como se puede observar en la foto adjunta.
Por otra parte, el compañero Roi, que tenía una brecha en la cabeza provocada también por un porrazo, ha salido del hospital durante la madrugada, y se encuentra afectado por los golpes recibidos. En total han tenido que ponerle 7 puntos de sutura y se le ha aplicado tratamiento médico durante varios días. La herida se la provocó un agente cuando él intentaba, de manera pacífica y sin agredir a ninguno de ellos, evitar que golpearán a Cristian.
Nos reiteramos en nuestra petición de dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y del jefe del operativo de las Unidades de Intervención Policial que realizaron las cargas contra las manifestantes, por su violenta, desmesurada e injustificada respuesta ante las pacíficas reivindicaciones de nuestras compañeras. No podemos tolerar que se siga golpeando y reprimiendo salvajemente a las personas que salen a las calles a  exigir sus derechos pacíficamente ni que se siga criminalizando al movimiento social para acallar las voces de las que señalamos a este sistema capitalista como al culpable del sufrimiento de miles de personas, que aniquila el derecho a una vida digna.
Recordamos que las compañeras se encontraban en la manifestación como parte de la caravana-marcha que se viene celebrando durante esta semana por los 30 años de lucha de la coordinación Baladre, y que está pasando por varias ciudades del Estado tras haber salido de Lisboa (Portugal). Ayer por la mañana llegamos a Madrid y nos manifestamos frente al Ministerio de Justicia para protestar contra la reforma de la ley sobre la reproducción asistida. Sabemos que nada es casual, y que la única manera que tienen para callarnos es la represión. No conseguirán silenciar nuestras voces. ¡Si nos tocan a una, nos tocan a TODAS!"


10.7.13

Marcha para todas todo!! RBis e moito máis, 30 anos de baladre17 de xullo en Porto (Portugal)Xunto coas compañeiras do estado portugués e español, tentaremos descifrar toda a trama construída pola unión europea, os seus tratos criminais, as súas reformas laborais e recortes contra os dereitos sociais, os seus plans para as nosas vidas... Tamén analizaremos o pasado, presente e futuro das nosas coordinacións e loitas tanto dentro do noso territorio coma fora deles.


17:00 Concentração Jardim da Cordoaria e desfile até à Praça da República


18:30 Assembleia Popular "Politicas da U€ lutas e resistências! - Praça da República

21:00 Jantar Popular (Traz algo para partilhar) - Praça da RepúblicaPanfleto:4.7.13

Crónica do acto de entrega das follas de denuncia social da campaña “Vivir dignamente é un dereito”


27 de xuño preto de 80 persoas convocadas pola Parroquia Cristo da Victoria, a ODS-Coia e o Grupo de Axitación Social (GAS) nos achegamos ao Concello de Vigo e á Xunta de Galicia para entregar nos seus rexistros o centenar de follas de denuncia social que recollimos na campaña “Vivir dignamente é un dereito”, que ten como obxectivo denunciar o crecente empobrecemento que sufrimos inxustamente unha gran parte da cidadanía e esixir ás institucións públicas que cumpran coa súa obriga de garantir o dereito de todas as persoas a unha vida digna.
Tras uns meses cheos de actividades de denuncia e sensibilización en torno a esta campaña, esta mañá acudimos ao Concello e á Xunta para facer entrega das 100 primeiras solicitudes asinadas por persoas que decidiron dar o paso de expoñer a dramática realidade de insuficiencia de recursos económicos que están a padecer as súas familias e de esixir por escrito á Xunta e ao Concello unha Renda Básica que lles permita vivir con dignidade.
Baixo o lema "Coa que está a caer, Renda Básica XA" marchamos dende o Concello ata a Xunta protexidos por paraugas e parasois, para lembrar aos políticos no poder a súa obriga de garantir o dereito de todas as persoas a ter os ingresos suficientes para cubrir as necesidades básicas.
Na Xunta atopamos atrancos á hora de entregar as follas de denuncia social, pois membros da Policía Nacional e a seguridade privada nos impediron o acceso ó vestíbulo do edificio da Xunta argumentando que só unha persoa podía acceder ao mesmo para entregar todas as solicitudes. Nós insistimos no noso dereito de acceder ao vestíbulo e agardar nel mentres un representante do colectivo entregaba as follas no rexistro, pero ante a negativa das forzas de seguridade, optamos por tentar entrar cada persoa a entregar unha das peticións de xeito individual. Aínda así continuaron a nos impedir a entrada ao edificio e só tras moito negociar conseguimos entrar aos poucos a facer entrega das solicitudes.
Achegamos o seguinte enlace algunhas imaxes do acto:
A nova do acto na Faro de Vigo e La Voz de Galicia.